Δείκτης ποιότητας αέρα στην Αγλαντζιά

Συχνές ερωτήσεις

Τι παρουσιάζει η πινακίδα;

Η ηλεκτρονική πινακίδα παρουσιάζει σε πραγματικό χρόνο τα επίπεδα της ποιότητας του αέρα. Συγκεκριμένα, παρουσιάζει μετρήσεις των θεσμοθετημένων ρύπων στην ατμόσφαιρα όπως Οξείδια του Αζώτου (Nox), Όζον (O3), λεπτόκοκκα και χοντροκοκκα Αιωρούμενα Σωματίδια (PM2.5 και PM10) καθώς και το συνολικό δείκτη ποιότητας του αέρα.

Απο που συλλέγει δεδομένα η πινακίδα;

Τα δεδομένα λαμβάνονται απευθείας από το σταθμό του Ατμοσφαιρικού Παρατηρητηρίου Κύπρου (CAO) του Κέντρου, ο οποίος βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Κύπρου στην Αγλαντζιά.

Τι σημαίνουν τα χρώματα για κάθε μέτρηση;

Για την κάθε μέτρηση, χρησιμοποιούνται τα χρώματα πράσινο, κίτρινο και κόκκινο και σύμφωνα με τα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης που καθορίζονται από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας και με βάση τα όρια που έχουν καθοριστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

  • Εάν η ένδειξη είναι πράσινη αυτό σημαίνει ότι το ποσοστό του συγκεκριμένου ρύπου στην ατμόσφαιρα είναι κάτω από τα επιτρεπτά όρια που έχουν οριστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
  • Εάν η ένδειξη είναι κίτρινη αυτό σημαίνει ότι το ποσοστό του συγκεκριμένου ρύπου στην ατμόσφαιρα είναι πάνω από τα επιτρεπτά όρια που έχουν οριστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
  • Εάν η ένδειξη είναι κόκκινη αυτό σημαίνει ότι το ποσοστό του συγκεκριμένου ρύπου στην ατμόσφαιρα είναι διπλάσια από τα επιτρεπτά όρια που έχουν οριστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ποιά είναι τα επιτρεπτά όρια για την κάθε μέτρηση;

Επιτρεπτά όρια για κάθε μέτρηση:

Ρύπος

Χαμηλό (1)

Μέτριο (2)

Ψηλό (3)

Πολύ Ψηλό (4)

NOx

0 – 100

100 – 150

150 – 200

> 200

O3

0 – 100

100 – 140

140 – 180

> 180

PM2.5

0 – 25

25 – 50

50 – 100

> 100

PM10

0 – 50

50 – 100

100 – 200

> 200

Τι σημαίνουν τα χρώματα για τον κάθε ρύπο και το συνολικό δείκτη ποιότητας του αέρα και ποιες οι επιπτώσεις για την υγεία;
Κατηγορία ρύπανσης Προβλήματα Υγείας [*]
Χαμηλή(1)

Μικρές έως καθόλου επιπτώσεις στην υγεία, αμελητέα συμπτώματα για τις ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού[**].

Μέτρια(2) Ενδέχεται να υπάρξουν δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία και σχετικά συμπτώματα για τις ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού[**] και ιδιαίτερα για όσους έχουν αναπνευστικά προβλήματα (άσθμα κλπ). Αυτά τα άτομα καλό είναι να περιορίσουν την υπαίθρια/φυσική τους δραστηριότητα.

Υψηλή(3)

Ενδέχεται να υπάρξει κίνδυνος για την υγεία  ευαίσθητων ομάδων του πληθυσμού[**]. Όσοι έχουν αναπνευστικά προβλήματα (άσθμα, αλλεργίες κλπ) αλλά και όσοι πάσχουν από καρδιαγγειακές ή αναπνευστικές παθήσεις θα πρέπει να αποφεύγουν την υπαίθρια δραστηριότητα και τις μετακινήσεις σε περιοχές υψηλής ρύπανσης, καθώς και τις υψηλές θερμοκρασίες. Τα άτομα αυτά θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι μπορεί να χρειαστεί να αναζητήσουν ιατρικές συμβουλές ή και βοήθεια.

Πολύ Υψηλή(4)

Υψηλός κίνδυνος για την υγεία  ευαίσθητων ομάδων του πληθυσμού[**]. Όσοι έχουν αναπνευστικά προβλήματα (άσθμα, αλλεργίες κλπ) αλλά και όσοι πάσχουν από καρδιαγγειακές ή αναπνευστικές παθήσεις θα πρέπει απομακρύνονται άμεσα από περιοχές υψηλής ρύπανσης αλλά και από περιοχές με υψηλές θερμοκρασίες και υγρασία, και να αποφεύγουν όποια δραστηριότητα τους επιβαρύνει. Τα άτομα αυτά είναι πιθανό ότι θα χρειαστούν ιατρικές συμβουλές ή και βοήθεια. Υγιή άτομα ενδέχεται να έχουν συμπτώματα ερεθισμού και δυσφορίας.

[*] Οι επιπτώσεις αυτές είναι γενικές και αφορούν τον ευρύτερο πληθυσμό. Όσα αναφέρονται εδώ δεν υποκαθιστούν τις ιατρικές συμβουλές, τις οποίες πρέπει να λαμβάνουν όσοι ενδέχεται να εμφανίσουν συμπτώματα και κατάσταση υγείας που δύναται να επιβαρυνθεί ή και να καταστεί επικίνδυνη, λόγω ασθένειάς τους ή άλλων παραγόντων.

[**] Ως ευάλωτες ομάδες πληθυσμού θεωρούνται συνήθως οι ηλικιωμένοι, τα παιδιά και οι ασθενείς (καρδιαγγειακά ή αναπνευστικά προβλήματα). Όσοι ανήκουν σε αυτές τις ομάδες θα πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες του γιατρού τους για τις συνήθεις δραστηριότητές τους. Υπάρχει πιθανότητα εμφάνισης συμπτωμάτων σε πολύ ευαίσθητα/ευάλωτα άτομα ακόμη και σε περιόδους χαμηλής ατμοσφαιρικής ρύπανσης, οπότε θα πρέπει να λαμβάνονται οι κατάλληλες πρόνοιες.

Πως καθορίζεται ο συνολικός δείκτης ποιότητας του αέρα;

Ο συνολικός δείκτης ποιότητας του αέρα καθορίζεται από την υψηλότερη μέτρηση ρύπου πχ εάν το επίπεδο O3 είναι υψηλό (3), και το επίπεδο των υπόλοιπων μετρήσεων είναι χαμηλό (1) ή μέτριο (2), τότε ο συνολικός δείκτης ποιότητας του αέρα είναι 3 (υψηλό), όπου τα επίπεδα ρύπανσης του αέρα θεωρούνται υψηλά, και με βάση τον πιο πάνω πίνακα ενδέχεται να αποτελούν κίνδυνο για την υγεία ευαίσθητων ομάδων του πληθυσμού.

Live View

Σχετικά με το πρόγραμμα Edu4Climate

Το Εdu4Climate στοχεύει στην ενίσχυση των δικτύων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε Κύπρο και Ελλάδα, και την ενδυνάμωση τις συνεργασίας τους με Ευρωπαϊκούς φορείς και εθνικά και ευρωπαϊκά οικοσυστήματα έρευνας και καινοτομίας, για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής (ΑΜΜΑ). Η περιοχή της ΑΜΜΑ, στην οποία ανήκουν γεωγραφικά η Κύπρος και η Ελλάδα, έχει αναγνωριστεί ως περιοχή περισσότερο ευάλωτη στη κλιματικής κρίση. Ως εκ τούτου, οι περιφερειακές κλιματικές δράσεις στην ΑΜΜΑ είναι στρατηγικής σημασίας για την επιτυχία των ευρωπαϊκών και παγκόσμιων κλιματικών προσπαθειών για την επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού.

Η κοινοπραξία Edu4Climate έλαβε χρηματοδότηση ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Horizon Europe Coordination & Support Action (CSA) “European Excellence Initiative” (EEI) (στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. 101071247).