Σχετικά με το πρόγραμμα Edu4ClimAte

Η κοινοπραξία Edu4Climate εξασφάλισε χρηματοδότηση ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ από το πρόγραμμα “Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Αριστείας” (European Excellence InitiativeEEI) της Δράσης Συντονισμού και Υποστήριξης (Coordination & Support ActionCSA)  του ‘Ορίζοντας Ευρώπη’ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. 101071247) για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για τις επιστήμες του κλίματος και της ατμόσφαιρας.

Το Edu4ClimAte θα ηγηθεί δράσεων ανάπτυξης ικανοτήτων στην Κύπρο και την Ελλάδα, την ενίσχυσης των ευρωπαϊκών δικτύων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και τη συνεργασία τους με τα γειτονικά εθνικά οικοσυστήματα, σε δραστηριότητες έρευνας & καινοτομίας για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που σχετίζονται με την ατμοσφαιρική ρύπανση και την κλιματική αλλαγή, υποστηρίζοντας την Πράσινη Συμφωνία της ΕΕ, με ιδιαίτερη έμφαση στην Ανατολική Μεσόγειο και Μέση Ανατολή (AMΜA). Η AMΜA είναι μια περιοχή εντός και γύρω από την ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί ως παγκόσμιο “hotspot” της κλιματικής αλλαγής, και ως εκ τούτου, έχει στρατηγική σημασία για την επιτυχία των προσπαθειών της ΕΕ και των παγκόσμιων προσπαθειών για το κλίμα ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της Συμφωνίας του Παρισιού. Αναγνωρίζοντας την επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπιστεί η αναπτυσσόμενη κλιματική κρίση, το Edu4Climate θα εργαστεί για τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Συμμαχίας Πανεπιστημίων που θα λειτουργήσει ως περιφερειακός κόμβος για την προώθηση της επιστημονικής γνώσης και την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων για το κλίμα.

Για την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων της, η κοινοπραξία Edu4Climate συνενώνει δώδεκα (12) εταίρους από έξι (6) χώρες της ΕΕ – την Κύπρο, την Ελλάδα, τη Γαλλία, την Αυστρία, τη Φινλανδία και τη Γερμανία. Επιπρόσθετα απο το Κέντρο Αριστείας για την Κλιματική και Ατμοσφαιρική ΄Ερευνα (CARE-C) του Ινστιτούτου Κύπρου, το οποίο εκτελεί το ρόλο του Συντονιστή, συμμετέχουν τα ακόλουθα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης: Το Πανεπιστήμιο Κρήτης (Ελλάδα), το Πανεπιστήμιο των Βερσαλλιών Saint-Quentin-en-Yvelines (Γαλλία), το Πανεπιστήμιο της Βιέννης (Αυστρία), το Πανεπιστήμιο του Ελσίνκι (Φινλανδία) και το Πανεπιστήμιο της Βρέμης (Γερμανία)- Δημόσιοι φορείς, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Κύπρου, ο Δήμος Αγλαντζιάς (Κύπρος) και ο Δήμος Αγίου Νικολάου (Ελλάδα)- και ΜΜΕ Raymetrics (Ελλάδα), Skyld Ltd (Κύπρος) και Altus Ltd (Ελλάδα). Η κοινοπραξία θα αξιοποιήσει επίσης τα επιστημονικά περιφερειακά δίκτυα του CARE-C στην περιοχή ΑΜΜΑ.

Από τον Οκτώβριο του 2022, και κατά τη διάρκεια της τετραετούς διάρκειας του έργου, το Edu4ClimAte θα συνεργαστεί με τους Ευρωπαίους εταίρους του για την ενίσχυση και εναρμόνιση των αντίστοιχων εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων τους στις κλιματικές και ατμοσφαιρικές επιστήμες, τη δημιουργία νέων ερευνητικών υποδομών για την απαλλαγή από τον άνθρακα και την πρόβλεψη ατμοσφαιρικών μοντέλων, και τη συν-ανάπτυξη καινοτόμων περιβαλλοντικών προϊόντων και υπηρεσιών με τα αντίστοιχα περιβάλλοντα οικοσυστήματα για την αντιμετώπιση των σχετικών με το κλίμα προκλήσεων σε ολόκληρη την περιοχή ΑΜΜΑ. Το Edu4ClimAte θα ενισχύσει τις τοπικές, περιφερειακές και διεθνείς ομάδες με επικεφαλής την κοινοπραξία του, ώστε να τεθούν τα θεμέλια για μια χωρίς αποκλεισμούς Ευρωπαϊκή Πανεπιστημιακή Συμμαχία στις Επιστήμες του Κλίματος και της Ατμόσφαιρας για την υποστήριξη της επιδιωκόμενης πράσινης συμφωνίας της ΕΕ και των περιφερειακών προκλήσεων, καθώς και για την κατάρτιση και εκπαίδευση της επόμενης γενιάς ερευνητών και καινοτόμων για την επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων της ΕΕ για την κλιματική ουδετερότητα του 2050.