Ινστιτούτο Κύπρου

Το Ινστιτούτο Κύπρου (ΙνΚυ) είναι ένα μη κερδοσκοπικό, ερευνητικό και εκπαιδευτικό ίδρυμα παγκόσμιας κλάσης με ισχυρό επιστημονικό και τεχνολογικό χαρακτήρα. Είναι ένα περιφερειακό Κέντρο Αριστείας, το οποίο ασχολείται με θέματα περιφερειακού ενδιαφέροντος αλλά παγκόσμιας σημασίας, με έμφαση στη διεπιστημονική έρευνα και τις διεθνείς συνεργασίες. Το CyI εξελίσσεται σε ένα διεθνή επιστημονικό και τεχνολογικό οργανισμό που θα ενισχύσει την ερευνητική κοινότητα της Κύπρου και θα συμβάλει στη μετατροπή της οικονομίας της σε μια οικονομία βασισμένη στη γνώση.

Αναγνωρίζοντας τη μοναδική γεωπολιτική θέση της Κύπρου, το Ινστιτούτο φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την έρευνα και την τεχνολογία στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής (AMMA) και, με τον τρόπο αυτό, να προωθήσει την ειρήνη και την ευημερία και να προωθήσει τη συνεργασία μεταξύ των λαών της περιοχής AMMA για τη βελτίωση του μέλλοντός τους.

Το Ινστιτούτο λειτουργεί υπό την αιγίδα του Κυπριακού Ιδρύματος Έρευνας και Εκπαίδευσης (CREF), το οποίο διοικείται από ένα καταξιωμένο Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από κορυφαίες προσωπικότητες του διεθνούς ακαδημαϊκού, πολιτικού και επιχειρηματικού κόσμου.

Το Κέντρο Αριστείας για την Κλιματική και την Ατμοσφαιρική Έρευνα (CARE-C) ιδρύθηκε στο Κυπριακό Ινστιτούτο τον Ιανουάριο του 2020 μέσω χρηματοδότησης που εξασφαλίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Κυπριακή Κυβέρνηση, στο πλαίσιο του έργου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Horizon-2020-TEAMING “EMME-CARE” (“Κέντρο Ερευνών για το Κλίμα και την Ατμόσφαιρα της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής”, αρ. επιχορήγησης 856612).

Αξιοποιώντας ένα προϋπάρχον ερευνητικό τμήμα, το Ινστιτούτο Κύπρου δημιούργησε το “Κέντρο Αριστείας” στην έρευνα για το κλίμα και την ατμόσφαιρα για την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και Μέσης Ανατολής (ΑΜΜΑ) σε συνεργασία με προηγμένους εταίρους της ΕΕ: Το Ινστιτούτο Χημείας Max Planck στο Mainz της Γερμανίας, την Επιτροπή Εναλλακτικών Ενεργειών και Ατομικής Ενέργειας (CEA) στη Γαλλία και το Πανεπιστήμιο του Ελσίνκι (UHEL) στη Φινλανδία.

Το CARE-C συνεργάζεται στενά με τους προηγμένους εταίρους του, καθώς και με πολλά εθνικά ιδρύματα και οργανισμούς στην Κύπρο και την περιοχή. Το έργο του Κέντρου επικεντρώνεται στην έρευνα για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή και στη δημιουργία βιώσιμων λύσεων για την αντιμετώπιση των σημαντικών κοινωνικών προκλήσεων στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής (ΑΜΜΑ), η οποία έχει χαρακτηριστεί ως “hotspot” της κλιματικής αλλαγής. Η έρευνα που διεξάγεται στο πλαίσιο των τομέων που επικεντρώνεται το CARE-C έχει ως γνώμονα τον αντίκτυπο και τη βιωσιμότητα και έχει επίσης εδραιωθεί σε επίπεδο χάραξης πολιτικής μέσω ισχυρών συνεργασιών με τα Τμήματα και τις Μονάδες του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Υπουργείου Άμυνας, του Υπουργείου Υγείας, καθώς και με το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας, το οποίο είναι ο εθνικός φορέας χρηματοδότησης στην Κύπρο για την Ε&Κ και φιλοξενεί τα Εθνικά Σημεία Επαφής.

Το CARE-C επικεντρώνεται κυρίως σε τρεις βασικούς τομείς δραστηριότητας:

  1. Επιστήμη και έρευνα σχετικά με την κλιματική αλλαγή και την ατμοσφαιρική ρύπανση στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής (AMMA).
  2. Καινοτομία σε συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης για θύελλες σκόνης και ακραία καιρικά φαινόμενα, νέοι οικονομικά αποδοτικοί ατμοσφαιρικοί αισθητήρες, μη επανδρωμένα αεροσκάφη για τη μετεωρολογία και την ποιότητα του αέρα, περιφερειακό αποτύπωμα άνθρακα και πρόβλεψη της ποιότητας του αέρα.
  3. Εκπαίδευση και κατάρτιση σε θέματα μετεωρολογίας και ατμοσφαιρικών επιστημών (MSc και PhD), κλιματικής αλλαγής και πρόγνωσης καιρού (εκπαιδεύσεις), πρακτική εξάσκηση σε ατμοσφαιρικά όργανα και αξιοποίηση και μεταφορά γνώσεων.

 Το CARE-C αποτελείται απο τέσσερα ερευνητικά τμήματα:

  1. Τμήμα Περιβαλλοντικών Παρατηρήσεων όπου διεξάγονται συνεχείς μακροχρόνιες μετρήσεις της ατμοσφαιρικής σύστασης, των σχετικών περιβαλλοντικών παραμέτρων και τάσεων, καθώς και ανάλυση των ατμοσφαιρικών φορτίων και των αλληλεπιδράσεων των αέριων και αερολυμάτων ρύπων σε αστικές και απομακρυσμένες περιοχές ΑΜΜΑ για την περαιτέρω κατανόηση του μεταβαλλόμενου περιφερειακού περιβάλλοντος.
  2. Τμήμα Περιβαλλοντικών Προβλέψεων, το οποίο επικεντρώνεται στη μελέτη του ρόλου των ανθρωπογενών εκπομπών στους βιογεωχημικούς κύκλους, την ποιότητα του αέρα και την κλιματική αλλαγή με έμφαση στην περιοχή ΑΜΜΑ.
  3. Τμήμα Αντίκτυπου και Πολιτικής, το οποίο εστιάζει στην επιδίωξη πολυ- και διεπιστημονικής έρευνας για κοινωνικές προκλήσεις που χρειάζονται περιφερειακές και τοπικές λύσεις.
  4. Τμήμα Περιβαλλοντικών Τεχνολογιών, όπου επικεντρώνεται στην αναγνώριση ελκυστικών εμπορικών ερευνητικών εφαρμογών που συμβάλλουν στη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη της Κύπρου και της περιοχής και εξασφαλίζουν την οικονομική μακροβιότητα του Κέντρου.